Informačná povinnosť

Informačná povinnosť

Prevádzkovateľ
AM WEBER agentúra, s.r.o. , IČO: 46239065, telefón: 0911 474 440,
mail: amweber@amweber.eu

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosti AM Weber agentúra, s.r.o. ako zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou AM WEBER agentúra, s.r.o. ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti AM WEBER agentúra, s.r.o. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu pracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami spoločnosti AM WEBER agentúra, s.r.o. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Úrad je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

Účely spracovania osobných údajov:
• uzatváranie , evidencia a správa zmlúv
• evidencia a spracovanie úhrad
•  evidencia súdnych sporov
• evidencie uchádzačov o výkon opatrovateľskej činnosti
• evidencie záujemcov o služby spoločnosti, dotknuté osoby (záujemcov o služby spoločnosti)
• evidencie účastníkov kurzov

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:
• sociálne poisťovne SR
• sociálne poisťovne AT
• poisťovne AT
• bankové inštitúcie
• ústredný portál verejnej správy
• štátna správa SR
• štátna správa AT
• finančná správa SR
• finančná správa AT
• súdy SR
• súdy AT schválenie výkonu opatrovníctva
• súdy SR schválenie výkonu opatrovníctva

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na aizované individuálne rozhodovanie? 
Osobné údaje nebudú použité na aizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom spoločnosti AM  WEBER agentúra, s.r.o., ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a
dobe uchovávania prosím prejdite do prílohy Záznamy o spracovateľských činnostiach spoločnosti AM WEBER agentúra, s.r.o.


Aké máte práva?

• Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky,
na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v spoločnosti AM WEBER agentúra, s.r.o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
• Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
• Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
• Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú
potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
•  Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby  sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
• Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
• Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny
oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Prevádzkovateľ

AM WEBER agentúra, s.r.o., IČO:46239065, telefón: 0911474440,
mail:amweber@amwebe.eu

300

Opatrovaných osôb

500

Zaradených opatrovateliek

93

Spokojných klientov

PARTNERI A PROJEKTY

  • +421 904 698 318 PO-ŠT / 08.00 - 16.00 PI / 08.00 - 14.00
  • amweber@amweber.atKontaktujte nás!
  • Sidónie Sakalovej 1573/83A
    014 01 Bytča, Slovensko